Vi arbejder med at give eleverne den bedst mulige faglighed, og arbejder hen mod at så mange som muligt bliver i stand til at deltage i en del af eller i alle folkeskolens prøver. Der er et tæt samarbejde med PPR og personalet på skolen har mulighed for at trække på blandt andet psykologer, tale- og hørekonsulenter mv., når det skønnes nødvendigt.

Nærvær, struktur og overskuelighed

Vi lægger vægt på, at dagligdagen er præget af nærvær med kendte voksne, struktur og overskuelighed. Samværsaftaler og aktiviteter med klassens voksne er med til at give trygge rammer i frikvarterer og forebygge konflikter. Frikvartererne afholdes samtidig med den øvrige skole, hvor eleverne i specialklasserne har mulighed for at indgå i lege og opbygge venskaber med skolens øvrige elever.

Fællesskabet

Det er vigtigt for os, at eleverne oplever at blive en del af skolens miljø og fællesskab, som foregår på tværs af både klasser, alder, kultur og personlig baggrund. Derfor deltager vi så meget som muligt i skolens hverdag og i skolens fælles arrangementer, såsom studieuger, indskolingsuger, skolefester og andre særlige dage.

Alle elever til prøve

Vi støtter og hjælper eleverne, arbejder ud fra deres kompetencer og ser på, hvordan vi bedst kan få dem godt på vej til en ungdomsuddannelse.
Vi har stor succes med at få elever fra vores specialklasser til folkeskolens afgangsprøve. Det styrker elevernes psykiske og faglige ballast. Det giver en stolthed hos eleverne at have arbejdet målrettet mod en eksamen, og en god start på en ungdomsuddannelse.